SAĞLIK BAKANLIĞINDA YENİ GÖREVLER BELLİ OLDU

Teşkilat yasasıyla yeniden yapılanmaya giden Sağlık Bakanlığı bazı genel müdürlük ve bağlı kuruluşların ismini değiştirdi.
Teşkilat yasasıyla yeniden yapılanmaya giden Sağlık Bakanlığı bazı genel müdürlük ve bağlı kuruluşların ismini değiştirdi. Temel Sağlık Hizmetleri ile Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlükleri kaldırıldı. Onların yerine Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü ve Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü kuruldu. İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ise Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu olarak değiştirildi. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Şencan, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Coşkun, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Mine Tuncel, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürü Prof. Dr. Uğur Dilmen, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Hakkı Öztürk, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Serdar Taflan, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Dr. Öner Güner, Hukuk Müşaviri Adem Keskin, Denetim Hizmetleri Başkanı Muhammet Gedik, Strateji Geliştirme Başkanı Memet Atasever ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Güven Bektemür oldu.
Türkiye Hudut ve Sahilleri Sağlık Genel Müdürü Op. Dr. İbrahim Şentürk ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanı Uzm. Dr. Hasan Çağıl oldu.
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı’nın İsmi Değiştirildi
Türkiye Cumhuriyetinin ilk Sağlık Bakanı olan ve 19 Mayıs 1919′da Atatürk’le birlikte Samsun’a gidip Kurtuluş Savaşı’na katılan Refik Saydam’ın adının verildiği Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı’nın ismi de değiştirildi. 1928 yılından bu yana aynı adla anılan merkezin yeni ismi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu oldu. Temel Sağlık Hizmetleri, Ana-Çocuk Sağlığı, Verem Savaş, Sıtma Savaş, Kanser Savaş birimlerinin de dahil edildiği Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun başına da Ankara İl Sağlık Müdürü Mustafa Aksoy getirildi.
6 yıldır Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Mustafa Ertek de Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başhekim olarak görevlendirildi.
“1. Basamak Halk Sağlığıyla İlgili Her Şey Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çatısında Birleştirildi”
Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre yeni düzenlemenin Kanun Hükmünde Kararnameye göre yapıldı. Yetkililer bir kaç birimin birleştirilerek Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun kurulduğunu söyledi. Bakanlık yetkilileri şu açıklamayı yaptı: “1. basamak dediğimiz halk sağlığıyla ilgili her şey Türkiye Halk Sağlığı Kurumu çatısında birleştirildi. Refik Saydam’ın adının kaldırılması için yapılan bir şey değil. İsmin başka bir yere verilmesi de söz konusu olabilir.”
Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, KHK’ya göre böyle bir düzenlemeye gidildiğini söyledi. İlhan, Cumhuriyet döneminden kalan sağlık sisteminin değiştiğini ifade etti.
Refik Saydam Kimdir?
Refik Saydam, 1892′de Fatih Askerî Rüştiyesi’nde, Çengelköy Askeri Tıbbiyesi’nde okudu, 1905’te doktor yüzbaşı olarak okulu bitirdi. Stajını yaptıktan sonra 1910′da Almanya’ya gönderildi. Berlin’de Askeri Tıp Akademisi’nde kurs gördü. Balkan Savaşı’nın çıkması üzerine yurda dönen Refik Saydam, seyyar askeri hastanelerle birlikte cephelerde bulundu. 19 mayıs 1919′da Atatürk’le birlikte Samsun’a gidip Kurtuluş Savaşı’na katılan Dr. Refik Saydam, ilk Türkiye Büyük Millet Meclisine Beyazıt milletvekili olarak katıldı, sonra Milli Savunma Bakanlığı Sıhhiye dairesi başkanı oldu. Daha sonra, değişik aralarla, beş kere Sağlık Bakanlığı yaptı. Atatürk’ün ölümü üzerine İçişleri Bakanı olan Saydam 1939′da Başbakan oldu.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Halk sağlığını korumak ve sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmeyi amaçlayan kurumun görevleri şöyle:
-Bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, kronik hastalıklar ve kanser ile anne, çocuk, ergen, yaşlı ve engelli gibi risk gruplarıyla ilgili olarak izleme, sürveyans, inceleme, araştırma, bağışıklama ve kontrol çalışmaları yapmak,
-Hatalı beslenme alışkanlıkları, obezite, sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık risk ve tehditleriyle mücadele etmek,
-Birey, toplum ve çevre sağlığını etkileyen ve genel sağlığı ilgilendiren her tür etkeni incelemek üzere gerekli laboratuvar hizmetlerinin organizasyonunu sağlamak ve ulusal referans laboratuvarı kurmak,

-Biyolojik ürünler ve test materyali ile benzeri ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, bu ürünleri temin etmek veya edilmesini sağlamak, ürettirmek ve gerektiğinde üretmek.