SAĞLIK BAKANLIĞI YENİDEN YAPILANDI

Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, planlama, yönetme ve denetleme kapasitesini güçlendirmesi hedeflendiği ve bu amaçla Bakanlık Teşkilatını yeniden yapılandırıldığı ifade edildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı küresel gelişmeleri gözeten, ülkenin sosyo-ekonomik gerçeklerine uygun, yapısal, planlı ve sürdürülebilir bir Türkiye modeli olarak hazırlandığı belirtildi. Açıklamada, Programı, bütün vatandaşların eşit haklara sahip kişiler olarak sağlık hizmetlerine hakkaniyet içinde erişmelerini amaç edinen ahlâki anlayış üzerine inşa edildiği belirtildi.
Yürütülen Dönüşüm Programının bileşenlerinden biri olan Sağlık Bakanlığının planlama, yönetme ve denetleme kapasitesini güçlendirmesi hedeflendiği ve bu amaçla Bakanlık Teşkilatını yeniden yapılandırıldığı ifade edildi.
Bakanlık Görev ve Sorumlulukları Üç Ana Fonksiyonda Şekillendi
Açıklamada şunlar yer aldı: “Bu çalışmada diğer ülke örneklerinin teorisini ve pratiğini inceledik. Bu çerçevede Bakanlığın görev ve sorumluluklarını aşağıdaki üç ana fonksiyon şeklinde belirledik, politika oluşturma, temel kuralları belirleme ve üst denetim, Düzenleme ve denetleme ve hizmet sunumu.
Kanun Hükmünde Kararname İle Neler Yapıldı?

Bakanlığın Yeni Yapısı
Yeni yapıda politika oluşturma, temel kuralları belirleme ve üst denetim görevlerini Bakanlığa verdik. Diğer fonksiyonların yerine getirilmesi için Bakanlığa bağlı kuruluşlar teşkil ettik. Bu kuruluşlar şunlardır:
1- Temel sağlık hizmetlerini yürüten Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, (Madde 26)
2- Hastane hizmetlerini yürüten Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, (Madde 29)
3- İlaç ve tıbbî ürünlerle ilgili düzenleme ve denetleme yapan Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu. (Madde 27)
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının yeni teşkilatlanması en geç bir yıl içerisinde tamamlanacak. Bu süreçte kamu hastane birlikleri de kurulacak. (Geçici Madde 1)
Bakanlık Merkez Teşkilatı
• Bakanlığın ve sağlık sisteminin politikalarını belirlemek üzere Sağlık Politikaları Kurulu oluşturuldu. Böylece politika belirleyen yapı ile icracı yapıyı birbirinden ayrıldı. (Madde 6)
• Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü ve Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü gibi Bakanlığın yeni misyonuna uygun hizmet birimleri kurduldu. (Madde 7)
• Bakanlığın sürekli kurullarından Yüksek Sağlık Şurası ve Tıpta Uzmanlık Kurulu muhafaza edildi. Ayrıca Sağlık Meslekleri Kurulu teşkil edildi. Bu kurul sağlık mesleklerinde eğitim müfredatı, meslekî alan ve dal belirlemesi gibi meslekî düzenlemelerde ve istihdam planlamalarında görüş bildirilerek, mesleki yeterlilik değerlendirmesi yapılacak ve etik ilkeleri belirleyecek. (Madde 21-23)
Taşra Teşkilatı
• Bakanlık Taşra Teşkilatını yeniden yapılandırarak il sağlık müdürlüğüne ilaveten ilçe sağlık müdürlüğü kurulması imkânını getirildi. Ayrıca bağlı kuruluşlardan Halk Sağlığı Kurumu için illerde halk sağlığı müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Kurumu için genel sekreterlik oluşturuldu. (Madde 25, 35)
• Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastanelerin daha etkili, kaliteli ve verimli işletilebilmesi için il düzeyinde Kamu Hastane Birlikleri kuruldu. Birliklere ve bağlı hastanelere objektif kriterlere göre denetlenebilir, hesap verebilir profesyonel ve çağdaş yönetim, işletim sistemi getirildi. (Madde 30-34)
Personel
• Hizmetlerin uzmanlaşmış personel eliyle yürütülmesi için sağlık uzmanı; özel bilgi ve ihtisas gerektiren nitelikli işler ve projeler için sözleşmeli uzman çalıştırılması imkânı sağlandı. (Madde 44-45)
• Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında çalışan yöneticilerin ve diğer personelin performanslarının ölçülmesi ve değerlendirilmesini öngörüldü. (Madde 41)
• Yeni kurulan bağlı kuruluşlarda çalışanlar için de performansa dayalı ek ödeme sistemi getirildi. (Madde 58/13)
• Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya görevinden dolayı personele karşı işlenen suçlar kapsamındaki davalarda Bakanlıkça ücretsiz avukatlık hizmeti verilmesi imkanı tanındı. (Madde 54)
• Eğitim ve araştırma hastaneleri kliniklerin çalışmasını daha verimli kılmak amacıyla klinik şefi ve yardımcıları eğitim görevlisi yapıldı. Mevcut klinik şefi ve yardımcıları eğitim görevlisi kadrolarına atandı. (Madde 58/7, Geçici Madde 6)
• Kamu hizmetine girmede adalet ve hakkaniyeti sağlamak için diş hekimi ve eczacıların atanmasını kura yerine sınav şartına bağladık. (Madde 58/7)
• Üniversitelerle birlikte kullanılan sağlık kuruluşlarındaki akademik personelin akademik kadrolara atanabilmesi için Bakanlıktaki eğitim görevlisi kadrolarının kullanılabilmesi yolunu açıldı. (Madde 58/7)
• Hekim ve hemşire açığını dikkate alarak yabancı uyrukluların Türkiye’de çalışabilmesi sağlandı. Yabancı uyrukluların ülkemizde çalışabilmesi için diploma denkliği, Türkçe bilme ve gerekli diğer şartlar aranacak. (Madde 58/8)
• En az bir yıldır çalışan vekil ebe ve hemşireleri (4/B)’li yapıldı. (Geçici Madde 11)
• 6 Nisan 2011itibariyle diş hekimliği fakültelerinde doktora eğitimi yapmakta olanlardan isteyenlerin Bakanlık kadrolarında maaşlı olarak eğitimlerine devam etmelerine olanak sağlandı. (Geçici Madde 12)
• Yeni yapılandırmada halen çalışan personelin mükteseplerini korunarak, mağduriyetlerine mahal verilmedi. Bu çerçevede kadro unvanları değişmeyenlerin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına aynı kadro unvanıyla atanmaları öngörüldü. Kadroları kaldırılanları ise durumlarına göre Bakanlık müşaviri veya araştırmacı kadrolarına atayarak eski ve yeni kadroları arasında varsa mali hak farklarının tazminat olarak ödenmesini sağlandı. (Geçici Madde 4)
Aile Hekimliği
Ülkemizin aile hekimi uzmanı ihtiyacını gidermek için 2020 yılına kadar uygulanmak üzere sahada çalışan ve TUS’u kazanan aile hekimlerinin sözleşmeleri devam ettirilerek uzmanlık eğitimi almalarına imkân sağlandı. Aile hekimliği asistanları saha eğitimlerini aile hekimi olarak yapabilecekler. Aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarının sözleşmeli statüde geçirdikleri süreler, bu hizmetleri devam ederken memuriyetlerinde değerlendirilecek ve intibakları yapılacak. Aile hekimlerine sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, takibi ve kontrolündeki başarılarına göre pozitif performans uygulanacak ve buna göre ödeme yapılacak. (Madde 58/8, 58/10)
Yatırımlar
İleri teknoloji gerektiren tıbbî cihaz, ürün, hizmet ve ilaç sanayisinin geliştirilmesine ve desteklenmesine yönelik yerli sanayiye malî ve diğer teşvikler ile yurtdışından teknoloji transferine ve off-set uygulamalarına imkân sağlandı. (Madde 50)
Ülkemizin sağlık alanında bölgesel bir cazibe merkezi haline getirilmesi, yabancı sermaye ve teknoloji girişinin hızlandırılması amacıyla sağlık serbest bölgeleri kurulabilecek. (Madde 49)
TV ve Radyolara Ayda Doksan Dakika Ücretsiz Yayın Mecburiyeti
• İnsani ve teknik yardım amacıyla yurtdışı sağlık hizmet birimleri kurulabilecek. (Madde 51)
• Sağlık hizmeti sunmaya yetkili kişi ve kurumlar sosyal amaçlı gönüllü ve ücretsiz sağlık hizmeti verebilecek. (Madde 52)
• Televizyon ve radyo kuruluşlarına sağlıkla ilgili uyarıcı, bilgilendirici ve eğitici programları ayda doksan dakika ücretsiz yayınlama mecburiyeti getirildi. (Madde 53)
• Bakanlık planlamalarına göre sağlık kuruluşu açacak yatırımcının daha adil biçimde belirlenebilmesi için sağlık kuruluşu açma yetkisini lisans şartına bağlandı. (Madde 57)
• Gıda üretim-satış ve temizlik hizmetleri ile ilgili iş yerlerinde çalışanlara hijyen konusunda eğitim verilmesi mecburi hale getirildi. Halk sağlığını korumak amacıyla bulaşıcı hastalığı ve bazı sağlık problemleri olanların, iyileşinceye kadar buralarda çalışmasına müsaade edilmeyecek. (Madde 58/11)
• Hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaşların mali açıdan korunması amacıyla diş hekimliği muayenehanelerinde fiyat tarifesi yerine rehber fiyat uygulaması getirildi. (Madde 58/12)
• Sağlık mesleklerinin uygulamasından doğan hukuki ihtilafların yargı yoluna gidilmeden kısa sürede çözümü için taraflar arasında rızaya dayalı uzlaşma prosedürü getirildi. (Madde 24)”