KARARNAME İLE SAĞLIK KÖKTEN DEĞİŞİYOR

“Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile hasta ve doktor arasında anlaşmazlıklar çözülecek. Hastanelerde, Hastane Birlikleri kurulacak. Hastane yönetimindeki tüm yetkiler birliklere devredilecek. Böylelikle eski kadrolar kalkacak.

Sağlık camiasında büyük yankı yapan “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Sağlık Bakanlığının yapısı tamamen değişiyor.

Genel Müdürlük Kalkıyor
Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatındaki yeni düzenlemede genel müdürlükler kalkıyor. Sağlık hizmetleri ile ilaç ve tıbbî cihaz piyasasını düzenlemek üzere “Sağlık Hizmetleri Kurumu”, Tıbbî Ürünler ve İlaç Kurumu ile Sağlık hizmetlerinde gözetim ve denetim yapmak üzere “Sağlık Gözetimi ve Denetimi Kurumu”, hizmet sunumunu gerçekleştirmek üzere “Halk Sağlığı Kurumu”, “Devlet Hastaneleri Kurumu Hudut ve Sahiller Sağlık Kurumu” kurulacak.
Yeni yapıda Bakana yardımcı olmak üzere Bakan Yardımcısı atanacak. Bakan Yardımcısı Hükümetin görev süresiyle sınırlı olarak görev yapacak; Hükümetin görevi sona erdiğinde, Bakan Yardımcısının görevi de sona erecek.

Bakanlığın Merkez Teşkilatındaki Hizmet Birimleri
a) Sağlığın Geliştirilmesi ve İletişimi Başkanlığı.
b) Sağlık Bilgi Sistemleri Başkanlığı.
c) Sağlık Yapıları ve Kamu Özel Ortaklığı Başkanlığı.
ç) Sağlık İnsan Kaynakları ve Eğitimi Başkanlığı.
d) Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Başkanlığı.
e) Mali Hizmetler Başkanlığı.
f) Destek Hizmetleri Başkanlığı.
(2) Bakanlığın sürekli kurulları şunlardır:
a) Yüksek Sağlık Şûrası
b) Tıpta Uzmanlık Kurulu
c) Sağlık Meslekleri Kurulu

Merkez Teşkilatta Performansı İyi Olan Sözleşme Yenilenecek
Bakanlık ve bağlı kurumların merkez teşkilatında görev yapacak personel, il ve ilçe sağlık müdür ve yardımcıları ile il ve ilçe müdürlüklerinde çalışacak uzmanlar kadro karşılık gösterilerek sözleşmeli statüde çalıştırılır. Sözleşmelerin süresi iki yıldan dört yıla kadar olabilir. Sürenin bitiminde sözleşme kendiliğinden sona erer. Sözleşmesi sona erenlerden performansları yeterli görülenlerle yeniden sözleşme yapılabilir.

Malpraktise Çözüm Uzlaşma Kurulu
Malpraktis yani doktor hatası nedeniyle mağdur olduğunu iddia edenlerin tazminat taleplerini değerlendirmek ve uzlaşma ile sonuçlandırmak üzere uzlaştırma komisyonları olacak. Komisyonlar, mesleki kusurun varlığı ve oranları hususunda Yüksek Sağlık Şurası’nın oluşturduğu bilirkişilerin görüşüne başvuracak ve makul miktarda bilirkişi ücreti tayin edecek.

Yüksek Sağlık Şurası
Bakanlık tarafından verilecek önemli sağlık konuları hakkında görüş bildirmek ve adli konularda mahkemelere ve uzlaşma komisyonlarına görüş vermek üzere 11 üyeli bir “Yüksek Sağlık Şurası” kurulacak. Şura üyeleri Sağlık Bakanı tarafından ülkede sağlık hizmetleri veya eserleri ile tanınmış kişiler arasından seçilecek. Şura üyelerinin görev süresi iki yıl olacak.

Tıpta Uzmanlık Kurulu
Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapacak eğitim kurumlarına, eğitim yetkisi verilmesi ve eğitim yetkisinin kaldırılmasına ilişkin teklifleri karara bağlamak, uzmanlık ana dallarının rotasyonlarını belirlemek, yabancı ülkelerde asistanlık yapanların bilimsel değerlendirilmesini yapacak fakülteleri ve eğitim hastanelerini belirlemek, tıpta uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü ile ilgili görüşler vermekle görevli olmak üzere, Bakanlığın sürekli kurulu niteliğinde Tıpta Uzmanlık Kurulu kurulacak.

Hastane Birlikleri Kurulacak
Devlet Hastaneleri Kurumu kurularak, Kamu Hastane Birlikleri olacak. 800 kamu hastanesi, illerindeki birlikler aracılığıyla yönetilecek. Bu sistemle hastanelerin tek çatı altında toplanarak kamu kaynaklarının verimsiz kullanımının engellenmesi amaçlanıyor.

Hastaneler Kalite ve Verimlilik Konularında Puan Alacak
Hastane Birliği bünyesindeki hastanelerin mali ve idari tüm yetkilerini üstelenecek. Hastaneler hasta ve çalışan memnuniyeti, hizmet altyapısı, kalite ve verimlilik konularında değerlendirilmeye tabi tutularak, özel hastanelerde olduğu gibi aldıkları puanlara göre A, B, C, D, E sınıflarına ayrılacak. Yetkileri birliklere devredilen Sağlık Bakanlığı tarafından atanmış baştabip, baştabip yardımcısı, hastane müdürü ve başhemşire gibi unvanlı kadrolarda çalışanların görevleri de iptal edilecek. Hastanelerde başhekimlik kalkıyor.

Hastanede En Üst Kararı Genel Sekreter Verecek
Birlik teşkilatı, genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden oluşacak. Genel sekreterlik birliğin en üst karar ve yürütme organı. Birliğin temsilcisi genel sekreteri. Genel sekreterlik bünyesinde tıbbi hizmetler, idari hizmetler ve mali hizmetler başkanlıkları kurulacak. Birliğe bağlı hastaneler hastane yöneticisi tarafından yönetilecek. Hastane yöneticisine bağlı olarak başhekimlik, idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulacak.