YABANCI HEKİM VE HEMŞİRELER TARTIŞILIYOR

Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’yle yürürlüğe giren yenilikler arasında en çok tartışılan konu yabancı hekim konusu oldu. Türkiye’de şu anda tıp eğitimi alan 2 bin 245 yabancı uyruklu öğrenci bulunurken 39 hemşirelik bölümünde okuyan öğrenci sayısı sadece 39.
Yabancı sağlık personelinin Türkiye’de çalışmasının önünü açan düzenleme Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’yle yürürlüğe girdi. Buna göre Türkiye’de doktor ve hemşire için Türk olma zorunluluğu kaldırıldı. Söz konusu KHK ile sağlık alanında düzenlemelere gidildi. Türkiye’de şu anda tıp eğitimi alan 2 bin 245 yabancı uyruklu öğrenci bulunurken 39 hemşirelik bölümünde okuyan öğrenci sayısı sadece 39.
”Türk Hekimlerinin” İbaresi ”Hekimlerin” Şeklinde Değiştirildi
KHK ile 11 Nisan 1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci cümlesindeki ”Türk hekimlerinin” ibaresi ”hekimlerin” şeklinde değiştirildi. Ayrıca 25 Şubat 1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 3. maddesinde yer alan ”Türkiye’de hemşirelik sanatı bu kanun hükümleri dahilinde hemşire unvanını kazanmış Türk kadınlarından başka hiçbir kimse yapamaz” ifadesi, ”Bu Kanun hükümlerine göre hemşire unvanı kazanmış olanların dışında hiç kimse Türkiye’de hemşirelik mesleğini icra edemez” ifadesi ile değiştirildi.
3 Olan Müsteşar Yardımcısı 5’e Çıkarıldı
Kanun Hükmünde Kararnameyle sağlık alanında önemli düzenlemelere gidildi. Buna göre 3 olan müsteşar yardımcısı 5’e çıkarıldı. Sağlık Politikaları Kurulu oluşturuldu. Bakanlığın sağlık sistemi yönetimi ve politika belirleme ile ilgili temel görevlerini yerine getirecek kurul bünyesinde, Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak bilimsel ve uzmanlık gerektiren konularda çalışma yapmak ve görüş bildirmek üzere danışma kurulları ve komisyonlar oluşturulabilecek.
KHK’ye göre bakanlık birimleri, şu başkanlık ve müdürlüklerden oluşuyor:”Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğü”
Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Kurulacak
Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak ilaçlar, geleneksel bitkisel tıbbî ürünler, kozmetik ürünler ve özel amaçlı diyet gıdalar hakkında düzenleme yapmakla görevli Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu kurulacağı da KHK’da yer aldı.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kuruldu
Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere hastanelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve benzeri sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi, bu hastanelerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevli, Bakanlığa bağlı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu kuruldu. Bir yıl içinde Bakanın onayıyla kaynakların etkili ve verimli kullanılması amacıyla Kuruma bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları, il düzeyinde Kamu Hastaneleri Birlikleri kurularak işletilecek. Hizmetin büyüklüğü göz önünde bulundurulmak suretiyle aynı ilde birden fazla birlik kurulabilecek ve bir ilde birlik kapsamı dışında sağlık kurumu bırakılmayacak.
Sağlık Serbest Bölgeleri Oluşturacak
*KHK’de ”Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında özel bilgi ve ihtisas gerektiren nitelikli bir işin yapılması veya proje hazırlanması veya yürütülmesi için 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın proje süresince ve her halde üç yıla kadar sözleşme ile yerli ve yabancı uzman çalıştırılabilir” hükmüne yer verildi.
*Bakanlık, Türkiye’nin sağlık alanında bölgesel bir cazibe merkezi haline getirilmesi, yabancı sermaye ve yüksek tıbbî teknoloji girişinin hızlandırılması amacıyla, Sağlık Serbest Bölgeleri oluşturacak. Bakanlık ve bağlı kuruluşları insanî ve teknik yardım amacıyla yurt dışında geçici sağlık hizmet birimleri de kurabilecek.
Sözleşmeli Uzman
*Profesör veya doçentlerin eğitim ve araştırma hastanelerine eğitim görevlisi olarak atanmaları, kurumca yapılacak ilan üzerine müracaat eden adayların bilimsel çalışmaları ve eğitici nitelikleri değerlendirilerek yapılacak.
*Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerin ilgili birimleri, karşılıklı olarak işbirliği çerçevesinde birlikte kullanılabilecek. Üniversite tarafından, birlikte kullanılan kurum ve kuruluşlarda görevli personelin profesör ve doçent kadrolarına atanabilmesi için Bakanlığa ve bağlı kuruluşlarına ait eğitim görevlisi kadroları da kullanılabilecek.
*KHK’ya göre Sağlık Bakanlığında vekil ebe ve hemşire olarak en az bir yıldan beri çalışmakta olanlar 657 sayılı Kanun’un 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında vizelenecek ebe ve hemşire unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilecek.
*Gönüllü sağlık gözlemciliği uygulaması başlayacak. Buna göre uygun özelliklere sahip, seçilmiş, eğitilmiş insanlar, sağlık hizmetlerini alırken yaptıkları gözlemleri bakanlığa rapor edebilecek.
Bütün Yöneticiler Performansa Tabi Tutulacak
*Bütün yöneticiler performansa tabi tutulacak. Sağlık alanında stratejik hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığına bakılarak performans değerlendirmesi yapılacak. Hedefe ulaşamayan görevden alınabilecek.
*Oluşturulacak Uzlaştıma Kurulu, yanlış tedavi gibi durumlarda maddi ve manevi tazminat başvurularında uzun mahkeme süreçlerini ortadan kaldırmak için hasta, sağlık görevlisi ve meslek sigortacısını bir araya getirerek uzlaşmayı kolaylaştıracak.

YABANCI HEKİM VE HEMŞİRELER TARTIŞILIYOR

Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’yle yürürlüğe giren yenilikler arasında en çok tartışılan konu yabancı hekim konusu oldu. Türkiye’de şu anda tıp eğitimi alan 2 bin 245 yabancı uyruklu öğrenci bulunurken 39 hemşirelik bölümünde okuyan öğrenci sayısı sadece 39.
Yabancı sağlık personelinin Türkiye’de çalışmasının önünü açan düzenleme Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’yle yürürlüğe girdi. Buna göre Türkiye’de doktor ve hemşire için Türk olma zorunluluğu kaldırıldı. Söz konusu KHK ile sağlık alanında düzenlemelere gidildi. Türkiye’de şu anda tıp eğitimi alan 2 bin 245 yabancı uyruklu öğrenci bulunurken 39 hemşirelik bölümünde okuyan öğrenci sayısı sadece 39.
”Türk Hekimlerinin” İbaresi ”Hekimlerin” Şeklinde Değiştirildi
KHK ile 11 Nisan 1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci cümlesindeki ”Türk hekimlerinin” ibaresi ”hekimlerin” şeklinde değiştirildi. Ayrıca 25 Şubat 1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 3. maddesinde yer alan ”Türkiye’de hemşirelik sanatı bu kanun hükümleri dahilinde hemşire unvanını kazanmış Türk kadınlarından başka hiçbir kimse yapamaz” ifadesi, ”Bu Kanun hükümlerine göre hemşire unvanı kazanmış olanların dışında hiç kimse Türkiye’de hemşirelik mesleğini icra edemez” ifadesi ile değiştirildi.
3 Olan Müsteşar Yardımcısı 5’e Çıkarıldı
Kanun Hükmünde Kararnameyle sağlık alanında önemli düzenlemelere gidildi. Buna göre 3 olan müsteşar yardımcısı 5’e çıkarıldı. Sağlık Politikaları Kurulu oluşturuldu. Bakanlığın sağlık sistemi yönetimi ve politika belirleme ile ilgili temel görevlerini yerine getirecek kurul bünyesinde, Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak bilimsel ve uzmanlık gerektiren konularda çalışma yapmak ve görüş bildirmek üzere danışma kurulları ve komisyonlar oluşturulabilecek.
KHK’ye göre bakanlık birimleri, şu başkanlık ve müdürlüklerden oluşuyor:”Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğü”
Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Kurulacak
Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak ilaçlar, geleneksel bitkisel tıbbî ürünler, kozmetik ürünler ve özel amaçlı diyet gıdalar hakkında düzenleme yapmakla görevli Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu kurulacağı da KHK’da yer aldı.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kuruldu
Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere hastanelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve benzeri sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi, bu hastanelerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevli, Bakanlığa bağlı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu kuruldu. Bir yıl içinde Bakanın onayıyla kaynakların etkili ve verimli kullanılması amacıyla Kuruma bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları, il düzeyinde Kamu Hastaneleri Birlikleri kurularak işletilecek. Hizmetin büyüklüğü göz önünde bulundurulmak suretiyle aynı ilde birden fazla birlik kurulabilecek ve bir ilde birlik kapsamı dışında sağlık kurumu bırakılmayacak.
Sağlık Serbest Bölgeleri Oluşturacak
*KHK’de ”Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında özel bilgi ve ihtisas gerektiren nitelikli bir işin yapılması veya proje hazırlanması veya yürütülmesi için 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın proje süresince ve her halde üç yıla kadar sözleşme ile yerli ve yabancı uzman çalıştırılabilir” hükmüne yer verildi.
*Bakanlık, Türkiye’nin sağlık alanında bölgesel bir cazibe merkezi haline getirilmesi, yabancı sermaye ve yüksek tıbbî teknoloji girişinin hızlandırılması amacıyla, Sağlık Serbest Bölgeleri oluşturacak. Bakanlık ve bağlı kuruluşları insanî ve teknik yardım amacıyla yurt dışında geçici sağlık hizmet birimleri de kurabilecek.
Sözleşmeli Uzman
*Profesör veya doçentlerin eğitim ve araştırma hastanelerine eğitim görevlisi olarak atanmaları, kurumca yapılacak ilan üzerine müracaat eden adayların bilimsel çalışmaları ve eğitici nitelikleri değerlendirilerek yapılacak.
*Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerin ilgili birimleri, karşılıklı olarak işbirliği çerçevesinde birlikte kullanılabilecek. Üniversite tarafından, birlikte kullanılan kurum ve kuruluşlarda görevli personelin profesör ve doçent kadrolarına atanabilmesi için Bakanlığa ve bağlı kuruluşlarına ait eğitim görevlisi kadroları da kullanılabilecek.
*KHK’ya göre Sağlık Bakanlığında vekil ebe ve hemşire olarak en az bir yıldan beri çalışmakta olanlar 657 sayılı Kanun’un 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında vizelenecek ebe ve hemşire unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilecek.
*Gönüllü sağlık gözlemciliği uygulaması başlayacak. Buna göre uygun özelliklere sahip, seçilmiş, eğitilmiş insanlar, sağlık hizmetlerini alırken yaptıkları gözlemleri bakanlığa rapor edebilecek.
Bütün Yöneticiler Performansa Tabi Tutulacak
*Bütün yöneticiler performansa tabi tutulacak. Sağlık alanında stratejik hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığına bakılarak performans değerlendirmesi yapılacak. Hedefe ulaşamayan görevden alınabilecek.
*Oluşturulacak Uzlaştıma Kurulu, yanlış tedavi gibi durumlarda maddi ve manevi tazminat başvurularında uzun mahkeme süreçlerini ortadan kaldırmak için hasta, sağlık görevlisi ve meslek sigortacısını bir araya getirerek uzlaşmayı kolaylaştıracak.