BAŞMÜDÜRLER TOPLANDI

3. Ulusal Üniversite Hastaneleri Başmüdürleri İstişare Toplantısı Eskişehir’de gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında alınan kararlar rapor şeklinde yetkililere sunulmak üzere hazırlandı.

Daha önce Konya ve Kayseri’de gerçekleştirilen Ulusal Üniversite Hastaneleri Başmüdürleri İstişare Toplantısının üçüncüsü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldı. Toplantıda 18 Üniversite Hastanesinden, 38 katılımcı yer aldı. Açılış konuşmasını ESOGÜ Hastane Başmüdürü Dr. Yaşar Odacıoğlu ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Tünerir yaptı.
Toplantıda Döner Sermaye Katkı Payı Oranlarının İyileştirilmesi, BUT ve SUT hakkında çalışmalar, Hazine Payı Kesintileri için çalışmalar, Personel, Kadro Ve Özlük Hakları, Maliyet Muhasebesi Ve Proje Yönetimi Eğitimi, TÜBİTAK Ve Avrupa Birliği Fonlarından faydalanılması gibi konular ele alındı. Üniversite hastanelerinin artık icraya verilmeye başlandığını ve bu sorunların konuşularak üst mercilere iletilmesi gerektiğinin üzerinde duran ESOGÜ Hastane Başmüdürü Dr. Yaşar Odacıoğlu, üniversite hastanelerinin ne kadarında teknik eleman eksiği olduğunun belirlenmesinin çok elzem olduğunu kaydetti. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Tünerir toplantı hakkında değerlendirmesinde, üniversite hastanelerinde yaşanan sorunlar ortak ancak sağlık otoritelerine yeterince anlatılamadığından dolayı bir takım aksaklıklar oluyor. Çalışma gruplarının ortak çözümler üretmelerini çok faydalı buluyorum. Sorunlarımızı ortaya koyduk, ama hastanelerin sorunları farklı gibi bakıldı. Türkiye’nin sağlık sisteminde değişim yaşanmıştır. SGK ve Sağlık Bakanlığı, sistemin uygulanmasında Sağlık Bakanlığı odağında yapılandırılmakta olduğu anlaşılmaktadır. Oysa ülkemizde bütün modern toplumlarda olduğu gibi sağlık sistemimizin olmazsa olmazı olan tıp fakültelerimiz bulunmaktadır. Bilindiği gibi tıp fakültelerimiz sağlık sistemimize nitelikli hekim, nitelikli uzman ve bilimsel gelişmelerin her alanda takip ederek uygulayacak yeni bilgiler üretecek olan akademisyenleri yetiştirmektedir.” dedi.


İhale Kanununda Olması Gerekenler
Döner Sermaye Satın alma ve Döner Sermaye Giderleri konusunda çalışmalar başlığı altında konuşan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürü Uzm. Salih Erdem, “İhale kanunun bulunması gereken şeffaf herkese açık, itiraz edilebilir yapıda olması, denetlenebilir olması ve uygulanabilir olmasının sağlanması özelliklerini taşıması gerekir. Satınalma bir kurumun ihtiyaçlarını dışardan belli usuller içerisinde temin etmesidir. 3 aydan önce alınan malın ödemesini yapamıyoruz. Geç ödeme yapılacağını bilen firmada arada payı alacaktır yada ihaleye giren firma sayısı azalacaktır. Gelir ve gider birimleri koordineli olarak birbirine yardım etmesi gerekir.” şeklinde konuştu.


“2008 Yılında 186 Milyon Dolarlık İhracatımız Var”
TÜDER’in Türkiye’de tıbbi cihaz üreten fabrika sahiplerinin 2004 yılında kurduğu bir dernek olduğunu söyleyen Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği (TÜDER) Başkanı Mustafa Daşcı, “32 üye ile kurulan dernekte şu anda 84 üyemiz var. 2004 yılındaki ihracat rakamı 16 milyon dolar iken 2008 yılında 186 milyon dolarlık ihracatımız var. TÜDER olarak Alman Tıbbi cihaz sanayi kuruluşları derneğinin Avrupa direktifleri kınusundaki proje ortağı olarak kabul edildik. En çok ihracat yaptığımız ülkeler içerisinde de Avrupa ülkelerinde de Almanya, İtalya, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler var. Şu an Amerika’ya dahi tıbbi cihaz ihracatımız var. Derneğimiz sadece kendi çıkarlarını korumanın dışında müşterisi konumundaki insanların daima ortak ticaretin sürdürülebilmesi ve ortak çıkarların korunması için karşılıklı menfaatleri koruyan bir yapıya sahiptir. Üretim kalitesinin korunması dışında tüketicisinin de menfaatlerini koruyan bir yapıya sahiptir. AB uyum yasaları gereği düzenlemeler yapılıyor ve bu yasa devreye girerse gecikmiş alacaklılara uygulanacak. İlgili yasal faizlerinde işletilebileceği ihalelere çıkarken mutlaka kesin tarihi koymakla ilgili zorunlu olunacaktır” şeklinde konuştu.


İki gün süren toplantı kapsamında şu kararlar alındı:

• Sağlık Bakanlığı ve Üniversite hastaneleri personellerine ödenen döner sermaye katkı payı oranları arasındaki dengesizlik giderilmeli
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4-B maddesi kapsamında çalıştırılan personellerin ücretlerinin özel bütçeden karşılanmak için Maliye Bakanlığı’nca ödenek verilmeli. Mevcut durumda Döner Sermaye bu yükü kaldıramaz hale gelmiştir.
• Üniversite hastanelerinin borçları Maliye Bakanlığı tarafından yeniden yapılandırılmalı.
• Maliye Bakanlığı tarafından Üniversite hastanelerine gönderilen özel bütçe miktarı hastanelerin 3. basamak olması ve eğitim formasyonu dikkate alınarak artırılmalıdır.
• Üniversite hastanelerinin fiyat uygulamaları farklı olmalı (Eğitimden dolayı kaynaklanan fark yüzde 40’dan az olmamalıdır). Araştırma için ek katkı payı verilmeli. Hazine payı Sağlık Bakanlığında olduğu gibi % 1’e çekilmeli. Araştırma fonuna ayrılan yüzde 5 pay hazine tarafından ödenmeli veya hastanenin ödediği düşürülmelidir.
• BUT (Bütçe Uygulama Tebliği) ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) hazırlanırken üniversite hastanelerinin komisyonda yer alması sağlanmalıdır.
• TÜBİTAK ve Avrupa Birliği fonlarından üniversite hastaneleri faydalandırılmalı. Bunun için hastanelerdeki çalışmaların yılın ilk yarısından önce bitecek şekilde organize edilmelidir.
• Maliyet muhasebesi konusunda çalışma yapılması için üniversite hastaneleri yönetim kadrosundan bir kişinin oluşturulacak çalışma grubunda görevlendirilmesi sağlanmalıdır.
• Tüm Üniversite Hastaneleri için idari birimlerin hepsini kapsayacak üniform Üniversite Hastaneleri Yönetmeliği tanzim edilmeli.
• Tüm Üniversite hastaneleri için idari birimlerin yatak sayılarına göre standart personel kadroları belirlenmeli ve Maliye Bakanlığı’nca bu kadroların verilmesi sağlanmalı.
• TOBB Tıbbi Cihaz Komisyonuna üniversitelerden üye yer almalıdır.
• Personelin özlük haklarının iyileştirilmesi için çalışanların ek göstergelerinin katkı payı oranları vb. en az SB. İle eşit hale gelmesi için çalışma yapılmalıdır.
• 5018 sayılı yasanın uygulanması için döner sermaye açısından tam olarak uyumlaştırılamamıştır. Uygulamada birlik sağlanması için Üniversite Hastanelerini kapsayacak şekilde bir düzenleme yapılmalıdır.
• SGK’nın Medula 3 vb. kısıtlarının önceden hastanelerin bilgilendirilmesinin (Duyuruların internet ortamında ve tebliğ olarak yayınlanması) sağlanmalıdır.
• Sağlık Bakanlığı ile ilaç üreticilerinin karekot uygulaması çalışmalarına üniversite hastanelerinde yazılımı bulunan firmalar ile Sağlık Bakanlığının bir toplantı yapılmasının düzenlenmelidir.
• Üniversite hastanelerinde birlik oluşturma çalışmasının başmüdürler toplantısı ile ilişkilendirilmesi veya YÖK bünyesinde yapılan Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyinde alt çalışma grubunun hastanenin; Personel, Kadro, Döner Sermaye gelir ve giderlerinin, çalışma grubu olarak hazırlanıp, sonucun YÖK ve ülke kamuoyunda düzenli duyurulmasının sağlanmalıdır.